30/12/2007

to me, you are perfect


Sunday July 15, 2007 - 07:06pm
you = bạn yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét